Vì nền hành chính phục vụ. Thuận lợi hơn, minh bạch hơn Doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo khuyến mại trên toàn quốc

Hồ sơ đúng hạn

26.06%

Năm 2022

Đã tiếp nhận

848

Hồ sơ

Đã giải quyết

95

Hồ sơ

Tỷ lệ DVC trực tuyến

43.51%

Năm 2022

Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ

31.82%

Năm 2022

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến

15.65%

Năm 2022

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để đánh giá bộ phận một cửa, vui lòng chọn cơ quan cần đánh giá