Số lượt truy cập
3258
Đang online: 1
Hôm qua: 426
Tháng trước: 0
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 193 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 18 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  90,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 153 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 28 hồ sơ
 • Quá hạn 9 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  75,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  92,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 17 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  85,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 8 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 7 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  87,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 148 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  90,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 131 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 4 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 6 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 5 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 5 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  100% đúng hạn
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ