Toàn trình  Quy trình of test

Ký hiệu thủ tục: XTTM009
Lượt xem: 1251
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Test Sở công thương 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

11

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

1

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý Sở công thương 

Test Sở công thương  

Test sở công thương nhe 

File mẫu:

Không