Toàn trình  thủ tục test (abc chụt chụt)

Ký hiệu thủ tục: NHI01
Lượt xem: 1427
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ nhiệt
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.Thủ tục test Nhi Nhi (abc) < > . , / ? " ; : { [ ] }  | = + - _ ) ( *&^%$#@!~ ` (0808) xin chào ' '

.

File mẫu:

Không