Một phần  thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

Ký hiệu thủ tục: 1.009975.000.00.00.H08
Lượt xem: 1951
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

File mẫu:

Không