Toàn trình  Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Ký hiệu thủ tục: 1.001776.000.00.00.H23
Lượt xem: 2010
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

ad

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

asd

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

asd

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

asd

.

sd

File mẫu:

Không