Toàn trình  Quy Trình Test dự án iGate 1.0 ( Đừng cấu hình quy trình của tester)

Ký hiệu thủ tục: 1.004616.000.00.00.H39
Lượt xem: 1983
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

1

Địa chỉ cơ quan giải quyết

test cơ quan chủ trì giải quyết

test cơ quan phối hợp giải quyết

test nè

Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

1

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

1

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

1

Lệ phí

1

Căn cứ pháp lý

1

1

1

File mẫu:

1