Toàn trình  Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục

Ký hiệu thủ tục: 29052020HH
Lượt xem: 1437
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục 

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục 

Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục 

Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục 

File mẫu:

Không