Toàn trình  TEST LUỒNG NỘP HS

Ký hiệu thủ tục: TTKS_001
Lượt xem: 1290
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

a

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

a

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

a

a

a

File mẫu:

Không