Toàn trình  Quy trình kiểm tra dân số

Ký hiệu thủ tục: 1.001471
Lượt xem: 1515
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

1

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

1

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

1

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

1

Lệ phí

1

Căn cứ pháp lý

1

1

1

File mẫu:

1