Một phần  AGG Không liên thông kết hôn - khai tử

Ký hiệu thủ tục: AGG_KHONG_LIEN_THONG_KH_HT
Lượt xem: 898
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.

.

File mẫu:

Không