Toàn trình  Khám giám định y khoa đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

Ký hiệu thủ tục: 1.011799.H08
Lượt xem: 484
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giám định y khoa
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

(Căn cứ Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa)

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.

.

File mẫu:

Không