Warning: oci_execute(): ORA-01403: no data found ORA-06512: at "MC_DEV.DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI", line 9 ORA-06512: at line 1 in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\AbstractStatement.php on line 294
string(89) "BEGIN DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI(:P_CUR, :P_MA_DON_VI, :P_LOAI, :P_DANG_CAU_HOI); END;"
object(Zend\Stdlib\ArrayObject)#5752 (4) {
 ["storage":protected]=>
 array(4) {
  ["P_CUR"]=>
  resource(312) of type (oci8 statement)
  ["P_MA_DON_VI"]=>
  string(0) ""
  ["P_LOAI"]=>
  int(0)
  ["P_DANG_CAU_HOI"]=>
  int(1)
 }
 ["flag":protected]=>
 int(2)
 ["iteratorClass":protected]=>
 string(13) "ArrayIterator"
 ["protectedProperties":protected]=>
 array(4) {
  [0]=>
  string(7) "storage"
  [1]=>
  string(4) "flag"
  [2]=>
  string(13) "iteratorClass"
  [3]=>
  string(19) "protectedProperties"
 }
}

Warning: oci_fetch_array(): ORA-24338: statement handle not executed in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\ResultSet.php on line 43

Warning: oci_execute(): ORA-01403: no data found ORA-06512: at "MC_DEV.DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI", line 9 ORA-06512: at line 1 in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\AbstractStatement.php on line 294
string(89) "BEGIN DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI(:P_CUR, :P_MA_DON_VI, :P_LOAI, :P_DANG_CAU_HOI); END;"
object(Zend\Stdlib\ArrayObject)#5752 (4) {
 ["storage":protected]=>
 array(4) {
  ["P_CUR"]=>
  resource(320) of type (oci8 statement)
  ["P_MA_DON_VI"]=>
  string(0) ""
  ["P_LOAI"]=>
  int(0)
  ["P_DANG_CAU_HOI"]=>
  int(1)
 }
 ["flag":protected]=>
 int(2)
 ["iteratorClass":protected]=>
 string(13) "ArrayIterator"
 ["protectedProperties":protected]=>
 array(4) {
  [0]=>
  string(7) "storage"
  [1]=>
  string(4) "flag"
  [2]=>
  string(13) "iteratorClass"
  [3]=>
  string(19) "protectedProperties"
 }
}

Warning: oci_fetch_array(): ORA-24338: statement handle not executed in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\ResultSet.php on line 43

Warning: oci_execute(): ORA-01403: no data found ORA-06512: at "MC_DEV.DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI", line 9 ORA-06512: at line 1 in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\AbstractStatement.php on line 294
string(89) "BEGIN DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI(:P_CUR, :P_MA_DON_VI, :P_LOAI, :P_DANG_CAU_HOI); END;"
object(Zend\Stdlib\ArrayObject)#5752 (4) {
 ["storage":protected]=>
 array(4) {
  ["P_CUR"]=>
  resource(322) of type (oci8 statement)
  ["P_MA_DON_VI"]=>
  string(0) ""
  ["P_LOAI"]=>
  int(0)
  ["P_DANG_CAU_HOI"]=>
  int(2)
 }
 ["flag":protected]=>
 int(2)
 ["iteratorClass":protected]=>
 string(13) "ArrayIterator"
 ["protectedProperties":protected]=>
 array(4) {
  [0]=>
  string(7) "storage"
  [1]=>
  string(4) "flag"
  [2]=>
  string(13) "iteratorClass"
  [3]=>
  string(19) "protectedProperties"
 }
}

Warning: oci_fetch_array(): ORA-24338: statement handle not executed in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\ResultSet.php on line 43

Warning: oci_execute(): ORA-01403: no data found ORA-06512: at "MC_DEV.DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI", line 9 ORA-06512: at line 1 in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\AbstractStatement.php on line 294
string(89) "BEGIN DG_NEW_SELECT_CAU_HOI_TRA_LOI(:P_CUR, :P_MA_DON_VI, :P_LOAI, :P_DANG_CAU_HOI); END;"
object(Zend\Stdlib\ArrayObject)#5752 (4) {
 ["storage":protected]=>
 array(4) {
  ["P_CUR"]=>
  resource(324) of type (oci8 statement)
  ["P_MA_DON_VI"]=>
  string(0) ""
  ["P_LOAI"]=>
  int(0)
  ["P_DANG_CAU_HOI"]=>
  int(2)
 }
 ["flag":protected]=>
 int(2)
 ["iteratorClass":protected]=>
 string(13) "ArrayIterator"
 ["protectedProperties":protected]=>
 array(4) {
  [0]=>
  string(7) "storage"
  [1]=>
  string(4) "flag"
  [2]=>
  string(13) "iteratorClass"
  [3]=>
  string(19) "protectedProperties"
 }
}

Warning: oci_fetch_array(): ORA-24338: statement handle not executed in E:\www\igate.dev\eGOV.PM4.IGATE\02_SourceCode\libs\Nth-2.0\library\Db\Oracle\ResultSet.php on line 43
Đánh giá công chức thực hiện
Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức