Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: NguynPhiLong

Ngày sinh:

Chức vụ: Công chức

Đơn vị: UBND Xã Bình Phú

CÂU HỎI