Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: kien

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: UBND Xã Bình Phú

CÂU HỎI
EMC Đã kết nối EMC