Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
NguynPhiLong

Chức vụ: Công chức

LV_Địa chỉ:

Đơn vị: UBND Xã Bình Phú

4.8 (74 lượt đánh giá)
Đánh giá
kien

Chức vụ: Nhân viên

LV_Địa chỉ:

Đơn vị: UBND Xã Bình Phú

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: