Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 187 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
151 test_mail Một phần Test tuyển sinh Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
152 THANH_TEST_THUTUC Một phần Thạnh test thủ tục (Không cập nhật hoặc sử dụng) Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
153 THU_TUC_HANOI Một phần Thủ tục HNI Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
154 TTHC007 Một phần Thủ tục hành chính cai lậy 007 Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
155 TT_TEST_1410_L1 Một phần Thủ tục test L1 14.10 Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
156 VO_TH_VINH_TEST Một phần Võ Thế Vinh test Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
157 YBI_CHON_NGUOI_NHAN_TKQ Một phần [YBI] Chọn người nhận ở bước trả kết quả (xxx) Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
158 duc1 Một phần khai thủ tục hành chính Đức Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
159 lamdongtest Một phần lamdongtest Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
160 ĐKKS Một phần Thủ tục đăng kí khai sinh Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
161 test_h1 Một phần thủ tục test hằng Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
162 TT_TEST_01 Toàn trình Thủ tục test form giấy tờ Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
163 CC thông tin, dữ liệu đất đai - Đạt Toàn trình Tiến trình giải quyết hồ sơ cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai Cấp Quận/huyện Thông tin truyền thông các cấp
164 1.001266.000.00.00.H36 Toàn trình Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
165 HDDN05 Một phần Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp