Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
61 2.000889.000.00.00.H08 Một phần 2.000889 Thủ tục liên thông ILIS VNPT Bình Định Đất đai
62 2.000976.000.00.00.H08 Một phần 2.000976 Thủ tục liên thông ILIS VNPT Bình Định Đất đai
63 LPM_iGate_BDI Một phần LPM_iGate_BDI Thủ tục test tích hợp Bình Định VNPT Bình Định Đất đai
64 2.000889.000.00.00.H37 Toàn trình Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Cấp Quận/huyện Đất đai
65 2.000983.000.00.00.H37 Toàn trình LSN_Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
66 CDGCN Một phần Cấp đổi GCN Cấp Quận/huyện Đất đai
67 DD_LDG2 Một phần Test liên thông iLis - LDG: Thế chấp, xóa thế chấp Cấp Quận/huyện Đất đai
68 VTU_DD_DEMO Một phần Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ (VTU) Cấp Quận/huyện Đất đai
69 DD_LDG Một phần Thủ tục liên thông iLis LDG Cấp Quận/huyện Đất đai
70 TUNQ_TEST_TQG Một phần Thủ tục test Tuyên Quang liên thông iLIS Cấp Quận/huyện Đất đai
71 1.004206.000.00.00.H36 Một phần Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Cấp Quận/huyện Đất đai
72 1.000655.000.00.00.H36 Một phần Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Đất đai
73 2.000889.000.00.00.H37 Toàn trình Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Sở Tài nguyên và Môi trường (LSN) Đất đai
74 1.003877 Toàn trình Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội Đất đai
75 DD_NNGDQL Toàn trình Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - VBDLIS Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội Đất đai