Sở LĐTBXH_Hà Nội
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
2
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH)
TTHC Mức độ 2:
4
TTHC Mức độ 3:
1
TTHC Mức độ 4:
2

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
9
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
9

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
BỘ CÔNG AN
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Thị Xã Phú Mỹ BRVT
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
1
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
sở Nhân
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội BRVT
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Con SLDTBXH BRVT
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Cơ quan test Bộ Nông Nghiệp
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Phòng Giáo dục
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
STTTT Nam
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở ngân hàng
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
sở a
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Công Thương
TTHC Mức độ 2:
4
TTHC Mức độ 3:
2
TTHC Mức độ 4:
4

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
12
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Điện Lực - update
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
1

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
3
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
2

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Giao Thông Vận Tải
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
1

Tiếp nhận trong kỳ:
15
Tồn từ kỳ trước:
4
Đã giải quyết trong kỳ:
1
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
1
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:

Tỉ lệ trước hạn:
100%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Kế hoạch
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Khoa học và Công nghệ
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Lao động, Thương binh và XH
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
ITKV1 TEST
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Ngoại Vụ
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Nội vụ
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở liên thông 1
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
SO_TN_VA_MT
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Tài chính
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở TNMT tỉnh Hậu Giang
TTHC Mức độ 2:
33
TTHC Mức độ 3:
2
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
2
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
2

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Tư pháp
TTHC Mức độ 2:
11
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
1

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở TTTT
TTHC Mức độ 2:
20
TTHC Mức độ 3:
16
TTHC Mức độ 4:
14

Tiếp nhận trong kỳ:
27
Tồn từ kỳ trước:
123
Đã giải quyết trong kỳ:
5
Đã giải quyết đúng hạn:
3
Đã giải quyết trước hạn:
2
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:

Tỉ lệ trước hạn:
40%
Tỉ lệ đúng hạn:
60%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Xây dựng
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Y tế
TTHC Mức độ 2:
4
TTHC Mức độ 3:
3
TTHC Mức độ 4:
7

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
3
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
3

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở test
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Tín dụng
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở TEST 123
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
test cơ quan sở ngành
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Tỉnh Tiền Giang
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Thi Hành án
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Phòng Tài nguyên môi trường
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
THÀNH PHỐ TEST 1
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
TEST SỞ NGÀNH YÊN BÁI
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Thanh Tra
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Tỉnh test liên thông
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND TP.Vũng Tàu BRVT
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
Sở Tuấn
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Huyện Cái Bè
TTHC Mức độ 2:
6
TTHC Mức độ 3:
1
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Thị xã An Nhơn
TTHC Mức độ 2:
4
TTHC Mức độ 3:
2
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Huyện Cai Lậy
TTHC Mức độ 2:
382
TTHC Mức độ 3:
34
TTHC Mức độ 4:
15

Tiếp nhận trong kỳ:
11
Tồn từ kỳ trước:
235
Đã giải quyết trong kỳ:
4
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
4
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:

Tỉ lệ trước hạn:
100%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND huyện Gò Công Tây
TTHC Mức độ 2:
3
TTHC Mức độ 3:
1
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Thành phố Mỹ Tho
TTHC Mức độ 2:
322
TTHC Mức độ 3:
8
TTHC Mức độ 4:
5

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
1
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
1

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Huyện Châu Phú test
TTHC Mức độ 2:
0
TTHC Mức độ 3:
1
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
TEST CƠ QUAN
TTHC Mức độ 2:
1
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND Thị xã Cai Lậy
TTHC Mức độ 2:
3
TTHC Mức độ 3:
2
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND DĨ AN
TTHC Mức độ 2:
3
TTHC Mức độ 3:
1
TTHC Mức độ 4:
3

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND TEST
TTHC Mức độ 2:
2
TTHC Mức độ 3:
2
TTHC Mức độ 4:
0

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
0
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
0

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
UBND TP.Vĩnh Long
TTHC Mức độ 2:
3
TTHC Mức độ 3:
0
TTHC Mức độ 4:
1

Tiếp nhận trong kỳ:
0
Tồn từ kỳ trước:
5
Đã giải quyết trong kỳ:
0
Đã giải quyết đúng hạn:
0
Đã giải quyết trước hạn:
0
Đã giải quyết trễ hạn:
0
Chưa giải quyết trễ hạn:
4

Tỉ lệ trước hạn:
0%
Tỉ lệ đúng hạn:
0%
Tỉ lệ trễ hạn:
0%
STT Cơ quan
Thành phố/Thị xã/Huyện
Thủ tục hành chính Tiếp nhận trong kỳ Tồn kỳ trước Đã giải quyết Chưa giải quyết trễ hạn Tỉ lệ
Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Tổng cộng Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
1 Sở LĐTBXH_Hà Nội 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2 CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH) 4 1 2 0 9 0 0 0 0 9 0% 0% 0%
3 BỘ CÔNG AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
4 UBND Thị Xã Phú Mỹ BRVT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
5 sở Nhân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
7 Con SLDTBXH BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
8 Cơ quan test Bộ Nông Nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
9 Phòng Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
10 STTTT Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
11 Sở ngân hàng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
12 Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
13 sở a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
14 Sở Công Thương 4 2 4 0 12 0 0 0 0 12 0% 0% 0%
15 Sở Điện Lực - update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
17 Sở Giao Thông Vận Tải 1 0 1 15 4 1 1 0 0 14 100% 0% 0%
18 Sở Kế hoạch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
19 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
20 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
21 Sở Lao động, Thương binh và XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
22 ITKV1 TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
23 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
24 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
25 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
26 Sở liên thông 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
27 SO_TN_VA_MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
28 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
29 Sở TNMT tỉnh Hậu Giang 33 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
30 Sở Tư pháp 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
31 Sở TTTT 20 16 14 27 123 5 2 3 0 115 40% 60% 0%
32 Sở Xây dựng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
33 Sở Y tế 4 3 7 0 3 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
34 Sở test 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
35 Sở Tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
36 Sở TEST 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
37 test cơ quan sở ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
38 UBND Tỉnh Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
39 Thi Hành án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
40 Phòng Tài nguyên môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
41 THÀNH PHỐ TEST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
42 TEST SỞ NGÀNH YÊN BÁI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
43 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
44 UBND Tỉnh test liên thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
45 UBND TP.Vũng Tàu BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
46 Sở Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
47 UBND Huyện Cái Bè 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
48 UBND Thị xã An Nhơn 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
49 UBND Huyện Cai Lậy 382 34 15 11 235 4 4 0 0 81 100% 0% 0%
50 UBND huyện Gò Công Tây 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
51 UBND Thành phố Mỹ Tho 322 8 5 0 1 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
52 UBND Huyện Châu Phú test 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
53 TEST CƠ QUAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
54 UBND Thị xã Cai Lậy 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
55 UBND DĨ AN 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
56 UBND TEST 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
57 UBND TP.Vĩnh Long 3 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0% 0% 0%