Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
31 1.009994 Toàn trình Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
32 XXTESTXX Toàn trình TT_AUTO_TEST - Thủ tục dùng để auto test Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
33 BC11 Toàn trình Thủ tục Cho phép họp báo (payment platform) Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
34 BC09 Toàn trình Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)!@#$%^&*() Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
35 1.008455 Một phần Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
36 1.008432 Một phần Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
37 BC04 Một phần Cấp Giấy phép xuất bản bản tin Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
38 BC05 Một phần Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (test) Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
39 KIETTESTLT_4T Một phần LIEN THONG 4TT VS CL cấp xã Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
40 TEST_PHIEU_NHAN_NGAY Một phần Phiếu 0 ngày (123) Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã ////"" : ' Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
41 LIEN_THONG_SO_XA Một phần thủ tục test LAN sở => xã Cấp Quận/huyện Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
42 TEST.LT.QHK Một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Cấp Quận/huyện Lĩnh vực trật tự xã hội
43 TEST_QT_PHUT Một phần TEST QUY TRÌNH PHUT Cấp Quận/huyện Biểu diễn nghệ thuật
44 TEST_DOI_QUY_TRINH Một phần Test đổi quy trình Cấp Quận/huyện Biểu diễn nghệ thuật
45 test_re_nhanh Một phần Thủ tục test rẽ nhánh Cấp Quận/huyện Biểu diễn nghệ thuật